top of page

Aankoopvoorwaarden

 

1. TOEPASSING

Onze aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op al de door onze vennootschap gesloten overeenkomsten (verkoops- en andere overeenkomsten) en sluiten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, eventuele toepassing uit van de verkoops- en of andere voorwaarden van de leverancier.  
  

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1  Orders en daarmee verband houdende overeenkomsten, evenals wijzigingen en aanvullingen daarvan zijn voor ons slechts bindend, indien zij schriftelijk werden bevestigd.

 

3. LEVERING EN AANVAARDING

3.1  Handelstermen zullen geïnterpreteerd worden volgens de “Incoterms” van de Internationale Kamer van Koophandel (laatste uitgave). 
3.2 De leverancier is verplicht de order binnen de overeengekomen termijn(en) uit te voeren. Indien de order geheel of gedeeltelijk vervroegd wordt uitgevoerd (waartoe onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring is vereist) zal de betaling evenwel plaatsvinden alsof de oorspronkelijke overeengekomen termijn(en) werd(en) aangehouden. 
3.3 Elke levering die niet vergezeld is van een gedetailleerd verzendingsbericht in dubbel waarop het nummer van onze opdracht(en) vermeld is, mag door ons worden geweigerd. Het verzendingsbericht dient zich te bevinden in de verpakking met het kleinste nummer. 
3.4 Keuring van goederen in het bedrijf van de leverancier houdt noch levering noch aanvaarding in. De goederen blijven voor rekening en risico van de leverancier tot het tijdstip waarop krachtens de overeengekomen leveringsvoorwaarden het risico op ons is overgegaan. 
3.5 Wij zijn gerechtigd om zowel de goederen (na aankomst op de uiteindelijke plaats van bestemming) als de installatie, montage, assemblage, inbedrijfstelling of andere krachtens ons order uitgevoerde werkzaamheden binnen een redelijke periode nadat de leverancier ons heeft bericht dat deze gereed zijn gekomen, te keuren op overeenstemming met de overeengekomen vereisten, in het bijzonder die bedoeld in punt 6. 
 In geval van definitieve afkeuring, respectievelijk afnameweigering, zullen wij de leverancier daarvan uiterlijk binnen de 14 dagen na keuring schriftelijk in kennis stellen. Afgekeurde goederen zullen wij ofwel te allen tijde op zijn kosten aan de leverancier mogen terugzenden ofwel onder ons houden tot de leverancier ons nadere instructies heeft doen toekomen hoe daarmee te handelen, alles voor zijn rekening en risico. 
Levering van meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid wordt behoudens onze andersluidende mededeling niet aanvaard. Eigendom en risico van afgekeurde goederen berusten bij de leverancier vanaf de datum van verzending van de desbetreffende mededeling van afkeuring aan de leverancier. De betaling van een factuur houdt geenszins de goedkeuring in. 

3.6 Indien een order installatie, montage, assemblage, inbedrijfstelling of andere door de leverancier uit te voeren werkzaamheden omvat, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de leverancier, ook indien een en ander namens hem door derden wordt uitgevoerd (hetgeen wij mogen weigeren). 
3.7 De leverancier zal ons op ons verzoek aantonen dat hij op zijn kosten zorg heeft gedragen voor een voldoende verzekering welke de kosten en schade die wij zouden lijden ten gevolge van handelingen en nalatigheden van de leverancier, derden en aangestelden dekt. 
3.8 Indien ons order de huur van goederen betreft, dient de verhuurder in te staan voor een verzekering alle risico’s welke elke mogelijke schade i.v.m. tenietgaan, verdwijning of beschadiging der verhuurde goederen dekt, inbegrepen schade ontstaan door nalatigheid of fout van TWICE.

 

4. BETALING

4.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt betaling na uitvoering van het order en aanvaarding van de factuur 30 dagen einde maand, tenzij wij voor vervaldag van betaling tegen de wijze van uitvoering van het order bezwaar hebben gemaakt. 
Ingeval wij contant of vervroegd betalen, staat de leverancier ons een korting toe van 3 % per 30 dagen vervroegde betaling.  

4.2 Indien de prijzen uitgedrukt zijn in vreemde munten volgens een koersverhouding van vreemde munten euro en indien in deze koersverhouding op de datum van factuur een wijziging optreedt, die groter is dan 3 %, dan zal (zullen) de in deze overeenkomst genoemde prijs (prijzen) respectievelijk de uit hoofde van deze overeenkomst te berekenen prijs (prijzen) automatisch door de leverancier met de gewijzigde koersverhouding in overeenstemming worden gebracht. Als koersverhouding geldt, de gemiddelde notering van de wisselmarkt van Brussel om 14 uur plaatselijke tijd. 
4.3 Bovendien behouden wij ons het recht voor om de bedragen die de leverancier ons verschuldigd zijn, te innen bij wijze van schuldvergelijking met bedragen die wij moeten betalen aan de leverancier (en/of aan andere vennootschappen die tot dezelfde groep als de leverancier behoren). Indien in geval van schuldvergelijking bedragen in verschillende valuta gesteld zijn, zullen wij bepalen in welke van die valuta de compensatie zal plaatsvinden. Omrekening zal geschieden tegen de officiële koers geldig op de dag waarop betaling volgens de desbetreffende factuur verschuldigd is. 
4.4 De leverancier aanvaardt dat een aan TWICE toegezonden factuur eventueel voor onze rekening door een derde kan betaald worden. De leverancier behandelt deze betaling alsof die zou zijn gedaan door TWICE.

 

5. LEVERTERMIJNEN
5.1  Indien de leverancier niet tijdig, niet de overeengekomen hoeveelheden, niet in overeenstemming met de in punt 6 vermelde eisen presteert, of niet aan een of meer van de voor hem uit de order en daarmee verband houdende overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen voldoet, hebben wij naar onze keuze het recht om 
 a) de leverancier in de gelegenheid te stellen om alsnog binnen een door ons te bepalen termijn aan zijn verplichtingen te voldoen, of 
 b) de order naar onze keuze, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren door middel van een schriftelijke verklaring of een schriftelijk bevestigde mondelinge verklaring; tot een dergelijke annulering zijn wij eveneens gerechtigd indien de leverancier niet binnen de onder a. bedoelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen voldoet ; 
 Een en ander onverminderd ons recht op vergoeding van alle uit de gebrekkige uitvoering van bedoelde verplichtingen voor ons direct en indirect voortvloeiende kosten en schade inclusief boeten, zoals ondermeer, maar niet beperkt tot, de kosten die voortvloeien uit de vervanging van de leverancier door een derde van onze keuze voor de uitvoering van het order en de schade door de eventuele opdrachtgever(s) van TWICE geleden.  

5.2 Indien wij de leverancier niet houden aan zijn verplichtingen zal zulks geen afstand van onze rechten betekenen en behouden wij ons het recht voor om te allen tijde alsnog naleving van die verplichtingen na te streven. 
 

6. WAARBORG

6.1  De leverancier garandeert dat alle geleverde goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor zij zijn bestemd, evenals dat zij conform de overeengekomen specificaties en (in voorkomend geval) goedgekeurde monsters zijn, voorts, dat de goederen met goed vakmanschap vervaardigd, van goede kwaliteit en vrij van constructie-, fabricage- en materiaalfouten zijn en dat de goederen en hun werking voldoen aan dwingende voorschriften zoals o.a. met betrekking tot gezondheid, veiligheid, milieu-hygiëne en elektromagnetische storingen (inclusief de CE-markering), en geldend in het land waarvoor de goederen bestemd zijn, indien deze bestemming hem is meegedeeld of hem alleszins redelijkerwijze bekend kan zijn. Materialen of goederen welke wettelijk aan een keuring onderworpen zijn, dienen steeds vergezeld te zijn van de vereiste attesten/bewijzen.  
6.2 Voorts verbindt de leverancier er zich toe TWICE onverwijld op de hoogte te brengen van elke gebeurtenis waarbij milieufactoren van welke aard ook, die verband houden met de producten, diensten, en/of processen van de leverancier direct dan wel indirect een negatieve weerslag kunnen hebben op TWICE of haar werknemers. 
6.3 Indien het order installatie, montage, assemblage, inbedrijfstelling of andere door de leverancier uit te voeren werkzaamheden omvat, zal dit geschieden met goed vakmanschap. De leverancier zal deze werkzaamheden uitvoeren met een voldoende dan wel overeengekomen aantal gekwalificeerde personen en hoeveelheid materialen, onderdelen, hulpmiddelen en uitrusting van daartoe geëigende dan wel overeengekomen kwalificaties, respectievelijk kwaliteit. De leverancier garandeert dat de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de de door TWICE en goed vakmanschap gestelde vereisten en dat het blijkens het order beoogde resultaat zal worden bereikt. De leverancier verbindt er zich tevens toe en is er alleen aansprakelijk voor dat zijn personeel/aangestelden worden tewerkgesteld mits naleving van alle wettelijke voorwaarden en normen (o.m. ARAB, welzijnswet, e.d.m.)

 

7. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

7.1  Door middel van een schriftelijke verklaring dient de leverancier alle door hem voor de uitvoering van onze order aangeschafte en/of vervaardigde artikelen zoals modellen, stempels, matrijzen, mallen, vormen, kalibers en tekeningen onverwijld bij de toelevering, respectievelijk bij het totstandkomen, in eigendom over te dragen aan TWICE. Indien de leverancier deze artikelen bij derden aanschaft, zullen wij hem slechts betalen indien dit overeengekomen is en nadat de leverancier ons heeft aangetoond, dat hij de derde volledig heeft betaald. De leverancier houdt deze artikelen slechts als bruiklener onder zich. 
7.2 De leverancier draagt tevens indien dit werd overeengekomen het intellectueel eigendomsrecht in licentie aan ons over bij de toelevering respectievelijk bij het gereedkomen van bovenvermelde artikelen, waaronder niet limitatief verstaan wordt het auteursrecht, patent, know how. De leverancier kent ons een licentierecht toe met recht op sublicentie mbt de vermelde intellectuele eigendomsrechten teneinde het auteursrecht, patent, know how te gebruiken, te kopiëren en/of te wijzigen. 
Al zulke artikelen inclusief materialen en onderdelen welke wij ter uitvoering van onze order aan de leverancier ter beschikking stellen blijven onder alle omstandigheden onze eigendom. Wij behouden ons te allen tijden en onder alle omstandigheden, het recht voor deze mits vergoeding van de eventueel door ons verschuldigde bewerkingskosten terug te nemen, onverschillig of ze reeds door de leverancier zijn bewerkt c.q. gebruikt. 

7.3 Wij behouden ons tevens het auteursrecht voor op al onze modellen, studies, tekeningen, programma's en documentatie van welke aard ook die overgemaakt of opgestuurd werden aan de leverancier. 
 Bedoelde materialen en onderdelen dient de leverancier afzonderlijk op te slaan en alle bedoelde andere artikelen dient hij duidelijk als onze eigendom te kenmerken. Derden, die zich op deze artikelen willen verhalen, dient hij op ons eigendomsrecht te wijzen, en hij zal ons onverwijld van zodanige eventualiteit op de hoogte stellen. De leverancier zal deze artikelen niet gebruiken noch toelaten dat deze door of voor derden worden gebruikt, voor of in verband met enig ander doel dan de uitvoering van ons order. 

7.4 De leverancier vrijwaart ons tegen alle kosten en schade welke voortvloeien uit de (beweerde) toepassing van enig octrooi, octrooi-aanvraag of ander industrieel of intellectueel eigendomsrecht als gevolg van het gebruik, de verwerking, de verkoop, het in voorraad hebben of de verhuur van de geleverde goederen behalve voorzover één en ander voortvloeit uit aanpassingen door de leverancier aan onze specifieke ontwerpeisen.  
7.5 Indien krachtens onze order goederen voorzien dienen te worden van één of meer merken welke ons toebehoren of welke wij gerechtigd zijn toe te passen of te doen aanpassen dan zal de leverancier noch impliciet noch op enige andere wijze te eniger tijd enige aanspraak maken op dat (die) merk(en) of op enige gelijksoortig of aanverwant merk. Slechts aldus door ons bestelde goederen mogen door de leverancier van dat (die) merk(en) worden voorzien.
De leverancier zal zich houden aan onze aanwijzingen met betrekking tot afmetingen, plaatsing en andere aspecten verband houdende met bedoeld(e) merk(en).

7.6 De leverancier zal alle van ons ontvangen mondelinge en schriftelijke gegevens en informatie uitsluitend aanwenden ter uitvoering van onze order(s). Al deze gegevens en informatie blijven onze eigendom en zullen, voorzover in schriftelijke vorm, op ons verzoek onmiddellijk aan ons worden teruggezonden, evenals alle kopieën daarvan. 
Wat voorafgaat geldt tevens voor: 
foto’s of anderssoortige afbeeldingen aan de leverancier overhandigd of door hem in het kader van de hem gegeven opdracht gemaakt van de door hem uitgevoerde werken of het werk waaraan hij deelgenomen heeft gegevens i.v.m. andere leveranciers welke aan een project meewerken.  
De leverancier is tot absolute geheimhouding van al deze gegevens en informatie verplicht en hij zal noch daarnaar noch naar het feit dat hij ons levert of geleverd heeft in publikaties, advertenties en anderszins in mondelinge of schriftelijke vorm verwijzen, tenzij met onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring. 

7.7 Bij het ter vervoer aanbieden en vervoeren van gevaarlijke stoffen dient de leverancier stipt te voldoen aan de desbetreffende wettelijke voorschriften, bepalingen van internationale verdragen, conventies en overeenkomsten van vervoerders, geldig in die landen (door ons op te geven of die hem anderszins redelijkerwijs bekend kunnen zijn) waar de bestelde goederen zullen worden vervoerd. 
Op ons verzoek zal de leverancier ons zodanige schriftelijke informatie verschaffen over de samenstelling van deze gevaarlijke stoffen dat bij het vervoeren, opslaan en verwerken ervan kan worden voldaan aan desbetreffende wettelijke voorschriften en bepalingen van internationale verdragen, conventies en overeenkomsten geldig in de in de vorige alinea bedoelde landen. 
De leverancier kan zich ter bevrijding van zijn verplichtingen voortvloeiende uit dit punt 7.7 niet beroepen op door ons verstrekte informatie omtrent bedoelde voorschriften en bepalingen.

7.8 De leverancier zal, zelfs ingeval van wanprestatie door TWICE, nooit enig retentierecht kunnen uitoefenen op de goederen en documenten (van welke aard ook) hem in het kader van de uitvoering der overeenkomst door TWICE ter beschikking gesteld.

 
8. TOEPASSELIJK RECHT - RECHTSBEVOEGDHEID

8.1 Het Belgisch recht beheerst deze voorwaarden en de overeenkomst(en) waarop zij van toepassing zijn, met uitsluiting van de internationaal privaatrechtelijke regels.  
8.2 Voor ieder geschil erkent de leverancier de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. TWICE kan nochtans het geschil voor elke andere op basis van het gemeen bevoegde rechtbank brengen, hetzij in België of in het buitenland.

bottom of page