top of page

Verkoopsvoorwaarden

 

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop, verhuur van materiaal en diensten, kortom alle leveringen van welke aard ook van onze firma. Zij gaan voor op elke aankoopvoorwaarde en kunnen slechts gewijzigd worden op grond van een schriftelijke goedkeuring door onze firma. Het geven van een opdracht aan onze firma of het plaatsen van een bestelling houdt de aanvaarding van de algemene voorwaarden in.

 

2. Prijzen worden opgegeven op basis van de tarieven die van kracht zijn op de datum van de opgave ervan. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijft iedere prijsopgave geldig gedurende 30 dagen. Na bestelling behoudt onze firma zich het recht voor de opgegeven prijzen aan te passen zo onvoorziene omstandigheden zich voordoen. Deze aanpassing zal maximaal 12,5 % van de oorspronkelijk overeengekomen prijs bedragen. Indien aan een klant kortingen worden toegestaan, gelden deze uitsluitend voor de individuele bestellingen waarvoor ze worden toegestaan. Zij creëren in geen geval, zelfs niet bij herhaalde verlenging ervan, in hoofde van de klant, een recht op gelijkwaardige kortingen bij latere bestellingen.

 

3. Ingeval van annulatie na ondertekening van de bestelbon is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van minimaal 50 % van de waarde van de bestelling, behoudens meerdere schade door onze firma bewezen. Bij annulatie binnen de 30 dagen vóór het event blijft de overeengekomen prijs in zijn geheel verschuldigd.

 

4. De leveringstermijnen voor de verkoop van goederen worden door onze firma vastgesteld. Zij zijn steeds benaderend. Overschrijding van de leveringstermijn door welke oorzaak ook, geeft de klant nooit recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst of uit enige andere met onze firma gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

 

5. Klachten betreffende de verkochte goederen moeten worden geformuleerd bij de in ontvangstname ervan. Klachten betreffende de verhuur van materiaal en diensten en elke andere levering van welke aard ook moeten onze firma aangetekend toekomen binnen de 8 dagen na de levering. Iedere klacht na genoemde termijn is ongeldig. De reactie op een laattijdige klacht doet geen afbreuk aan deze bepaling. Er worden geen goederen teruggenomen.

 

6. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, op rekening van de koper. Als geadresseerde heeft de koper tot taak de laatste vervoerder slechts kwijting te geven na nazicht of de goederen in goede staat worden afgeleverd.

 

7. Het protest tegen een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. De reactie op een laattijdige klacht doet geen afbreuk aan deze bepaling.


8. Behoudens anders luidende overeenkomst zijn onze facturen zonder korting betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van onze firma. De betalingstermijn bedraagt behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst 30 dagen na factuurdatum. De uitgave van wissels en orderbriefjes brengt geen schuldvernieuwing met zich mee. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie met enige tegenvordering zijnerzijds. Klachten, betreffende een zelfstandig onderdeel in een gespecificeerde rekening, ontheffen de klant nimmer van zijn plicht tot betaling van de overige posten van de factuur.  
 

9. Indien de betalingen niet gebeurd zijn op de overeengekomen tijdstippen, brengt dit met zich mee dat alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk eisbaar worden. Dit geeft onze firma tevens het recht contante betaling te vragen van elke verdere verkoop, verhuur van materiaal en diensten of leveringen van welke aard ook, ongeacht de voorwaarden van de overeenkomst of de bestelling waarop zij betrekking hebben en onverminderd het recht om verder de leveringen stop te zetten. 
 

10. Onze firma behoudt zich eveneens het recht voor om per aangetekend schrijven de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Wanneer onze firma van dit recht gebruikt maakt, zal de ontbinding van de overeenkomst plaatsvinden de 8e dag na de verzending van het aangetekend schrijven.

 

11.  Bij gebreke van betaling op de overeengekomen tijdstippen brengen alle nog verschuldigde sommen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 10 % per jaar op, te rekenen vanaf de datum van factuur. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag – met een minimum van 25 € – als conventionele schadevergoeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
 

12. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven ze eigendom van onze firma.
 

13. Indien onze firma bij de uitvoering van de overeenkomst door overmacht, staking, lock-out of andere onvoorzienbare omstandigheden verhinderd wordt haar verplichtingen tegenover de klant na te komen, onverschillig of deze verhindering zich tot de gehele uitvoering of slechts een deel ervan uitstrekt en onverschillig of de verhindering tijdelijk dan wel definitief is, heeft onze firma, onverminderd de ons verder toekomende rechten, het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, naar eigen keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten delen als ontbonden te beschouwen, zonder dat onze firma tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn. De klant is alle gevallen gehouden het reeds geleverde te betalen.
 

14. Onze firma behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege of zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen als ook bij het om even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.
 

15. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd. Alle door onze firma aangegane verbintenissen worden beheerst door het Belgisch recht

bottom of page